Maatregel/oplossing

In het Arbobesluit (Artikel 5.5) staat m.b.t. voorlichting het volgende beschreven:
Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij sprake is van het handmatig hanteren van lasten wordt doeltreffende voorlichting en doeltreffend onderricht gegeven over:

  • de wijze waarop lasten gehanteerd worden;
  • de aan het handmatig hanteren van lasten verbonden gevaren voor hun veiligheid en gezondheid en de te nemen maatregelen om deze gevaren zo veel mogelijk te beperken en
  • adequate informatie verstrekt over het gewicht van de te hanteren last en, wanneer het gewicht van de last niet gelijk verdeeld is, over het zwaartepunt of de zwaarste kant van die last.

Een veel voorkomende valkuil bij voorlichting over fysieke belasting is dat er te snel wordt overgaan tot het voorlichten/instrueren van werknemers over goede werkhoudingen en het geven van werkinstructies, zonder zicht te hebben op de daadwerkelijk aanwezige risico’s en oorzaken.
“Het heeft geen enkele zin om werknemers voorlichting te geven over een goede werkhouding bij het trekken van een hand palletwagen, wanneer de trekkracht onacceptabel hoog is; Evenmin heeft het zin om een werknemer te instrueren hoe hij het beste een 50 l fust handmatig kan tillen.”

Stelregel bij voorlichting:

  1. eerst de risico’s en de oorzaken inzichtlijk maken: de risico-inventarisatie;
  2. dan een plan van aanpak maken, waarin de te nemen maatregelen beschreven staan: wie doet wat en wanneer en wat is het doel van deze maatregel;
  3. en dan aan de slag met het realiseren van de te nemen maatregelen, waarbij het geven van voorlichting een onderdeel zal zijn.