Over de arbocatalogus

In deze arbocatalogus voor de handel in wijn en dranken vindt u oplossingen en maatregelen die u helpen om de werkplekken in uw bedrijf gezond en veilig te organiseren. De oplossingen en maatregelen sluiten direct aan op uw branche Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Waarom de arbocatalogus?

Het doel van de Arbowet is dat werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor arbeidsomstandigheden. De overheid stelt weliswaar de doelvoorschriften vast, maar werkgevers en werknemers kunnen nu zelf afspraken maken hoe zij optimale veiligheid en gezondheid in de arbeidssituatie willen bereiken. Deze afspraken en oplossingen vormen de arbocatalogus. Het opstellen van een arbocatalogus is geen wettelijke verplichting. Bij het ontbreken ervan blijven de individuele bedrijven verplicht aan de wettelijke voorschriften te voldoen. De arbocatalogus voor de handel in wijn en dranken is op 19 oktober 2009 goedgekeurd door de Arbeidsinspectie en heeft daarmee de Arbobeleidsregels vervangen. De Arbeidsinspectie zal bij handhaving deze arbocatalogus als referentiepunt hanteren.

Voor wie is de arbocatalogus bedoeld?

De arbocatalogus is specifiek gemaakt voor werkgevers en werknemers in de sector en vanzelfsprekend diegenen die in de bedrijven belast zijn met arbozorg. Dit zijn de preventiemedewerkers. In principe kunnen alle oplossingen en maatregelen door alle medewerkers van de bedrijven aangekaart worden. Werknemers kunnen in hun bedrijven een maatregelblad uitdraaien en dat met hun leidinggevende als oplossing voor een risico bespreken. Datzelfde geldt voor een ondernemingsraad. Werkgevers en preventiemedewerkers kunnen uit tal van maatregelen en oplossingen uit de arbocatalogus putten om de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf te verbeteren.

Welke oplossingen zijn er te vinden?

De eerste oplossingen en maatregelen voor de arbocatalogus zijn inmiddels gereed, namelijk de onderwerpen lichamelijke belasting (onder andere tillen, duwen en trekken) en transportveiligheid. De cataloguslijst wordt uitgebreid met oplossingen en maatregelen betreffende onderwerpen als geluid, klimaat (koude/warmte/tocht), licht, persoonlijke beschermingsmiddelen, werkdruk, etc.

Hoe kunt u ermee werken?

Als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) blijkt dat er oplossingen gevonden moeten worden voor risico’s in uw bedrijf, kunt u zich oriënteren op uw eigen sector met deze arbocatalogus.